Comune di Curcuris

Albu ùnicu de personas idòneas a s’ufìtziu de iscrutadori
 
Su Sìndigu invitat a totu is eletoris dispostus a si fai poni in s’albu ùnicu, chi est in sa lei n.95/89 aici comenti dd’at mudada sa lei 120/99, de personas idòneas a s’ufìtziu de iscrutadori, a ndi fai pregunta aposta a intru de su mesi de onniasanti de su 2012.

N.b. is sugetus giai iscritus non depint intregai nisciuna pregunta.

Pubblicada in sa setzioni Avvisi pubblici su 01/10/2012