Comune di Curcuris

Avisu pùblicu - Bursas de istùdiu e incentivus universitàrius

S′Ufìtziu Serbìtzius sotzialis fait a isciri ca a intru e no apustis a su 15 de su mesi de ladàmini de su 2011 s′est posta in contus s′iscadèntzia po intregai istàntzia dereta a oteni su benefìtziu "Bursas de istùdiu e incentivus universitàrius" a.a.2010/2011.
S′iscadèntzia po integai is preguntas dd′at istabilit s′art.5 de su regulamentu comunali aprovau cun delìbera de c.c. n.4 de su 22.05.2009:
Is critèrius e sa manera de intrai ddus istabilit su Regulamentu de cuncursu po s′assinnamentu de bursas de istùdiu e incentivus po is istudentis universitàrius aprovau cun Delìbera C.C. n.4 de su 22/05/2009.
A chini creit de teni is arrechisius, podit intregai istàntzia avatu s′Ufìtziu Serbìtziu Sòciu- Culturali segundu sa modulìstica aprontada.
Po comùnigas e/o crarimentus in pròpositu chi ddui podint essi fait a andai a che s′Operadori Sotziali me in is diis e me in is oràrius de arricidura.

Pubblicada in sa setzioni Novas su 17/08/2011


ALLEGATO